Dětské tábory na Šumavě „Oříšek"

Základní informace k táborům - Obchodní podmínky

Jak přihlásit dítě na tábor
1) Na www.tabory-orisek.cz klikněte na tlačítko REZERVACE A TERMÍNY v horní liště a ověřte si požadovaný volný termín v tabulce pod rezervačním formulářem.

2) Rezervujte si místo pomocí on-line formuláře REZERVACE
Prosíme o pečlivé vyplnění e-mailové adresy. Rezervace místa platí 7 dní. Je možné 1 x prodloužení rezervace opakovaným vyplněním formuláře v odůvodněných případech.

3) Počkejte na potvrzení rezervovaného místa, které Vám zašleme na uvedený e-mail do 3 dnů.

4) Uhraďte na uvedený účet cenu tábora dle tabulky volné termíny a ceny táborů. S cenou tábora uhraďte i pojištění, pokud o něj máte zájem. Jako variabilní symbol platby uveďte rodné číslo dítěte, platbu zadávejte za každé dítě zvlášť. V případě žádosti o fakturu pro zaměstnavatele platí jiný postup viz. bod 5b.
Tábor je možné uhradit také na maximálně 2 splátky. S přihláškou zaslat zálohu 50% ceny tábora (v odůvodněných případech minimálně 1000 Kč/dítě) a v následujícím měsíci zaslat doplatek. Více než 2 splátky nejsou možné. Celkovou cenu tábora je nutné uhradit nejpozději do 30. 5. bez předchozího upozornění.

5) a) Souběžně s platbou zašlete vyplněnou přihlášku pomocí on-line formuláře PŘIHLÁŠKA ON-LINE (opět prosíme o pečlivé vyplnění e-mailové adresy). V přihlášce přiložte doklad o zaplacení tábora nebo uveďte datum provedené platby. Bohužel neakceptujeme přihlášky zaslané bez platby a platby zaslané bez přihlášky. V případě, že obdržíme přihlášku bez provedené platby, je automaticky po uplynutí 7 denní rezervace bez upozornění žadatele vyřazena.
b) V případě žádosti o fakturu pro zaměstnavatele platí jiný postup:
Neplaťte cenu tábora na účet.
Nejprve zašlete (po potvrzení rezervace místa) přihlášku on-line, kde vyplníte fakturační údaje pro vystavení faktury. Prosíme o zjištění aktuálních údajů (IČ, DIČ, text faktury, objednávka, splatnost, datum vystavení apod.) k vystavení faktury u zaměstnavatele předem.
Fakturu Vám zašleme do cca 7 dní na Váš e-mail (přímo zaměstnavateli ji zasíláme pouze na vyžádání). Standardní splatnost faktury je 10 - 14 dní.
Je potřeba fakturu neprodleně předat zaměstnavateli k proplacení. V tomto případě Vám místo na táboře rezervujeme po dobu platnosti faktury. Uhrazení faktury si prosím ověřte u svého zaměstnavatele. Opětovné vystavení faktury s opravenými údaji trvá déle.

6) Vyčkejte na potvrzení přihlášení dítěte na tábor, které Vám zašleme na e-mail do 7 dní (případně SMS na telefonní číslo uvedené v přihlášce) od zaslání přihlášky po kontrole platby na účtu.
Až po obdržení tohoto potvrzení je Vaše dítě závazně přihlášeno na tábor. Součástí potvrzení přihlášení je kopie přihlášky, prosíme o kontrolu Vámi uvedených údajů. Časté jsou chyby v termínu a druhu tábora, rodném čísle, které slouží jako VS platby, e-mailu.
V případě žádosti o potvrzení o zaplacení Vám bude zasláno e-mailem do 14-ti dnů. Potvrzení je pouze na vyžádání a není zasíláno automaticky.

7) Po obdržení potvrzení o závazném přihlášení na tábor prosím proveďte úhradu DOPRAVY, TRIČKA A VÝLETU.

8) 7 dní před odjezdem na tábor budou na www.tabory-orisek.cz v sekci DOPRAVA NA TÁBOR uvedeny veškeré informace k odjezdu.

9) Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci s přílohou - potvrzení lékaře - při nástupu odevzdejte zástupci tábora kopii posudku od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte účastnit se dětského tábora, spolu s kopií kartičky zdravotní pojišťovny a léky, které dítě užívá v obálce se jménem dítěte! Potvrzení o bezinfekčnosti se podepisuje u autobusu, případně při příjezdu na tábor (vlastní doprava) na hromadný formulář. Při pozdějším nástupu dítěte na tábor z důvodu nemoci je potřeba předložit aktuální potvrzení od dětského lékaře, že dítě je již zdravé a způsobilé účastnit se dětského tábora.
Upozorňujeme, že dítě musí být řádně naočkováno dle očkovacího kalendáře! Bez řádného očkování nebude dítě na tábor přijato.
Formulář posudku je možné použít i jiný než z našich www, ale musí mít totožné údaje. Např. ze školy v přírodě. V tomto případě je nutné vyplnit žadatelem 2. díl našeho posudku a odevzdat spolu s kopií posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, který máte a kopií kartičky zdravotní pojišťovny. Posudek nesmí mít omezení např. jen na zimní akci atd.
Platnost posudku je 12 měsíců, pokud se nezměnil zdravotní stav posuzovaného dítěte.
Veškeré doklady a formuláře na táboře odevzdávejte pouze v kopii, z organizačních důvodů je nevracíme.

Způsob úhrady tábora převodem na účet 238039298/0300, variabilní symbol - rodné číslo dítěte.
složenkou typu A - do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení přihlašovaného dítěte.
Složenkou typu C platby zasílat nejdou, všechny platby probíhají bezhotovostně. Nadepsanou složenku Vám na vyžádání zašleme.

Stravování - strava na táboře se skládá z šesti jídel denně (snídaně, přesnídávka, oběd, svačinka, večeře, druhá večeře včetně pitného režimu). Stravování je zajištěno ode dne příjezdu na tábor do snídaně + svačinky na cestu v den odjezdu.

Diety - bezlepkovou a jiné diety připravíme dle telefonické domluvy. U bezlepkové diety je příplatek na stravu 500Kč/týden, dítě musí mít sebou ve zvláštní označené tašce se svým jménem trvanlivé pečivo, na které je zvyklé - chleba, housky apod. na snídani, svačinu atd. na celý týden a dále bezlepkové sušenky na svačiny. Tašku odevzdá při nástupu na pobyt vedoucímu či v kuchyni, paní kuchařka mu bude jídlo vydávat. U ostatních diet prosíme o zavolání na tel. 777187100. O dietách je potřeba napsat do přihlášky a přílohy lékařského posudku.

Ubytování

  • v pevné budově a chatkách (na přihlášce je společně uvedeno jako POKOJ, ubytování v chatce nemůžeme zaručit, vždy je to budova nebo chatka). Pokoje jsou 4 až 8 -mi lůžkové, nové chatky 8 -mi lůžkové. Vše s vlastním sociálním zařízením.
  • v dvoulůžkových stanech s podsadou na přilehlé zahradě. Děti mají sociální zařízení a stravování v pevné budově (program tábora je společný).

Děti v budově a v chatkách se ubytovávají dle věku, zaměření a pohlaví, kluci zvlášť a holky zvlášť. Není možné ubytovávat kluky a holky spolu, ale můžou mít pokoje vedle sebe. Ve stanech je to možné.

Doprava - doprava na DT Bližná není zahrnuta v ceně tábora. Ta bude zajištěna táborovými autobusy a to z: Českých Budějovic, Prahy a Plzně. Cena za dopravu pro děti z Českých Budějovic tam a zpět je 300 Kč/os. Cena za dopravu pro děti z Prahy a Plzně tam a zpět je 500 Kč/os. Při využití jen jedné cesty se doprava hradí v plné výši. Dopravu je možno řešit individuálně vlastní dopravou přímo na DT. V případě této varianty ji vyznačte na přihlášce. V případě změny způsobu dopravy nás e-mailem ihned kontaktujte. Doprava je zajištěna na všechny 7 -mi i 14 -ti denní tábory.

Vedení táborů - činnost tábora zajišťuje tým zkušených vedoucích a instruktorů, kteří mají praxi v práci s dětmi a danou profesí. Hlavní vedoucí tábora je osoba zkušená v práci s dětmi, vedením dětských táborů. Děti jsou v oddílech po cca 12-ti.

Problém na táboře - v případě jakéhokoli problému dítěte na táboře okamžitě kontaktujte prosím organizátora tábora na tel. 777187100, nikoli oddílové vedoucí. Denně jsme na táboře a problém rádi vyřešíme.

Zdravotní zajištění táborů - na táboře je zajištěn odborný zdravotní dozor. Dále se v případě nutnosti využívá služeb místních dětských lékařů a odborných pracovišť okolních nemocnic. Náklady za cestu k lékaři, poplatky za pohotovost a recept je povinen uhradit rodič v hotovosti při odjezdu nemocného dítěte zástupci tábora. Rodiče informujeme pouze v případě skutečné nemoci dítěte (angína, úraz atd.), nikoliv při každém podezření na onemocnění např. návštěva lékaře, nemocnice bez lékařského nálezu. Zákonný zástupce podpisem přihlášky rovněž souhlasí s převozem dítěte do a ze zdravotnického zařízení táborovým vozidlem v případě potřeby.

Denní řád - jednotlivé denní řády se mírně mění podle jednotlivých běhů.
07.00 budíček vedení

07.30 táborový budíček

07.30 - 08.00 rozcvička, ranní hygiena, úklid

08.00 - 09.00 snídaně

09.00 - 12.00 dopolední program ( + přesnídávka )

12.00 - 14.00 oběd a polední klid ( osobní volno )

14.00 - 18.00 odpolední program ( + svačinka )

18.00 - 19.15 večeře

19.15 - 19.30 nástup

19.30 - 21.00 večerní program, 2. večeře

21.00 - 21.30 večerní hygiena, příprava na večerku

21.30 - 22.00 večerka

Cena tábora - zahrnuje kompletní pobyt na táboře: stravu, ubytování, dozor a zdravotní ošetření zdravotníkem (léky, zdrav. materiál do 50 Kč).

Zavazadla - každý účastník smí mít jedno zavazadlo do kufru autobusu, zvlášť jedno příruční zavazadlo, které bude mít v autobuse. Dětem dejte seznam kompletního vybavení.
Návštěvy na táboře - doporučujeme nejezdit do tábora své děti navštěvovat, menší děti to jen rozruší a větší se necítí dobře před ostatními. Návštěvy ruší program a mimo to nejsou vhodné z hygienických důvodů. Dětem hodně pište!!!

Adresa tábora - Dětský tábor Bližná, jméno dítěte, Bližná 517/3, 382 26 pošta Horní Planá.
Táborová pošta pro děti a rodiče - opět bude v létě v provozu e-mailová schránka. Zde můžete psát svým dětem dopisy (e-maily), které jim každý den předáme v tištěné podobě. V předmětu e-mailu musí být jméno a příjmení dítěte. Po táborech zde můžou rovněž posílat děti vzkazy svým oblíbeným vedoucím. Dopis můžete napsat přes www.tabory-orisek.cz, stačí kliknout na „Táborová pošta" a psát. Můžete vložit i dvě fotografie. Upozorňujeme, že děti nemohou odpovídat.

Sraz k odjezdu a návrat - informace o srazu k odjezdu a návratu z DT budou zveřejněny na stránkách www.tabory-orisek.cz v sekci Doprava na tábor cca 7 dní před odjezdem.

Pojištění - Pojištění je dobrovolné. Pojistné připočtěte a uhraďte přímo s cenou tábora. Nelze sjednat dodatečně, pouze s přihláškou dítěte na tábor.
1) pouze úrazově (příplatek 120 Kč/8 dní nebo 240,-Kč/15 dní) - cestovní pojištění pro případ trvalých následků úrazu.
2) pojištění storno pobytu (příplatek 350 Kč/8 dní nebo 600,-Kč/15 dní). Spoluúčast 30 %. Pojistné uhraďte s cenou tábora. Toto pojištění je možné uplatnit pouze na základě lékařské zprávy o nemoci a v případě velmi vážné rodinné události (nutno doložit).

Doporučený seznam věcí:
stany - každé dítě musí mít s sebou spací pytel + malý polštář + povlečení na polštář a prostěradlo.
pevná budova a chatky- dítě musí mít s sebou spacák, povlečení na polštář a prostěradlo (polštáře máme).
Osobní prádlo, teplé ponožky, trička, mikinu, svetr, tepláky, šatek na hru, pyžamo, větrovou bundu, pláštěnku, plavky, kraťasy, letní čepici, ručník, osušku, kapesníky, toaletní potřeby (mýdlo, kartáček, pasta na zuby, šampon, hřeben), opalovací krém, repelent, pevnou obuv, sportovní obuv, gumovky, pantofle k vodě, přezůvky, nůžky, psací potřeby, poštovní známky, blok, pastelky, masku na karneval, láhev na pití 1 l, malý batoh na výlety, baterka, sluneční brýle, léky. Dětem dejte jen tolik věcí, které skutečně upotřebí a jsou schopné je poznat, zabalit a odvést zpět domů.

Storno poplatky - odhlášení dítěte je možné pouze písemně doporučeným dopisem! Možnost využití pojištění storno se spoluúčastí 25 %. V ostatních případech následovně: Do 31. 5. - 15% z celkové ceny pobytu, od 1. 6. do 15. 6. 30% z ceny pobytu, od 16. 6. 50% z ceny pobytu (pokud nenajdete náhradního uchazeče). Při nenastoupení dítěte na tábor bez předchozí omluvy a dřívějším odjezdu z jakéhokoliv důvodu se peníze nevracejí. Možnost náhradního termínu bez storno poplatků. Storna se vyřizují po skončení všech táborů v září!

Způsobené škody - škody na majetku způsobené dítětem hradí rodiče v plné výši.

Cennosti - nedoporučujeme dávat dětem s sebou na tábor mobilní telefony aj., PC hry, větší obnosy peněz atd. V žádném případě za ně neneseme odpovědnost! Nože jsou zakázány! Kapesné doporučujeme, aby si děti daly k vedoucím.

Omezení - na tábor nepřijímáme děti, které vyžadují individuální zvýšenou péči např. s ADHD (LMD, LDE, hyperaktivitou), s autismem aj.

Upozornění - veškeré platby probíhají převodem z účtu na účet (případně složenkou „A" na účet). V žádném případě není možná žádná platba přímo na táboře, ani u autobusu!

Dárky pro děti - kdo z rodičů má možnost poskytnout pro děti na tábor sladkosti, reklamní a jiné předměty, může je poslat nebo přivézt na tábor. Tyto budou použity na odměny do soutěží pro děti. Je možné sepsat smlouvu o poskytnutí sponzorského daru.

Rady pro rodiče

Při přihlašování dítěte: přihlášku prosím vyplňujte pečlivě a proveďte její kontrolu před odesláním. Časté jsou chyby v termínu a druhu tábora, rodném čísle, které slouží jako VS platby a e-mailu.

Výběr tábora: pokud Vaše dítě již na nějaký tábor jezdí a je tam spokojené, nehledejte jiný jen proto, že se Vám zdá lepší. Většinou to bývá naopak. Zároveň se snažte, aby dítě jezdilo i na stejný termín tábora se stejnými lidmi. V různých termínech jezdí různé party vedoucích a některým dětem tato změna nemusí sednout. Různé termíny na jednom táboře se mohou lišit i organizačně. Mějte také na paměti, že dětský tábor není vhodný pro každé dítě.
Cestou na tábor: nedávejte dětem řízky, bagety, zákusky, chlebíčky aj. na cestu, případně jen takové množství, které opravdu snědí. Poučte je, že tyto potraviny jsou v létě již druhý den nejedlé a nebezpečné. Dávejte svým dětem originálně balené a zkáze nepodléhající potraviny.

Když je dítě již na táboře: nevozte svým dětem na tábor buchty, dorty, zákusky, chlebíčky, bagety aj. ani v případě, že mají narozeniny. Nevíte, v jakých podmínkách byly vyrobeny a co se v nich v horku děje. Nehledě na to, že děti je můžou odložit a sníst třeba až druhý den. Dbejte prosím tímto o zdraví svých dětí! Nevolejte dětem, že jim umřel jejich milovaný křeček, morče či jiný miláček ....... Nechejte to na doma. V opačném případě můžete rovnou startovat auto, protože pobyt, který měl být příjemný je pro dítě zkažený, dítě pláče a chce domů! Mějte také na paměti, že Vaše dítě se může na táboře chovat úplně jinak, než jste zvyklí.

Děti na táboře dle vyhlášky nesmí: tatarskou omáčku, majonézy a saláty z nich, točenou zmrzlinu, poháry, syrové vejce např. volské oko aj.

Vraní oko: seznamte Vaše dítě s tím, jak vypadá vraní oko. V posledních letech se vyskytuje i ve vyšších nadmořských polohách a místech, kde předtím nebylo.

Mobilní telefon: umí Vaše dítě s telefonem zacházet, umí si ho nabít, zná pin a puk, ví kde vše má? Je nutné jej mít sebou? Dítě nemůže během dne mít telefon stále u sebe, nejlepší doba na volání je během poledního klidu mezi 13.00 - 14.00. Absolutně nevhodná doba je večer od cca 19. 00, kdy jsou děti již unavené a také se jim stýská po rodičích, sourozencích a domově. V případě, že Vám dítě do telefonu pláče, ověřte si u nás, jak se chová zbytek dne. Rodiče často mívají dojem, že pláče celý den, protože kdykoli zavolají, pláče. Ale převážně tomu tak nebývá a dítě se normálně zapojuje a je spokojené. Až na ten kontakt s rodiči, ale to je celkem pochopitelné.